Vi tycker

banner

Var står vi?
Vi är feminister och demokratiska socialister och vill som sådana verka för dessa idéer. Kampen mot klassamhället och könsmaktsordningen går hand i hand i vårt politiska förändringsarbete.

Vårt syfte
Föreningens syfte är tudelat. Å ena sidan vill vi driva opinion i frågor som berör jämställdhet och medverka till att bryta könsmaktsstrukturer, så väl i samhället i stort som inom arbetarrörelsens egna organisationer. Unga S-kvinnor Rebella verkar därför för att sätta feministiska frågor på den politiska dagordningen. Å andra sidan vill vi använda systerskapet till att stärka och inspirera varandra.

Några av Unga S-kvinnor Rebellas ställningstaganden:

Delat arbete, delad makt

Lika lön för lika och likvärdigt arbete

Bryt den könssegregerade arbetsmarknaden

Heltid som norm

Föräldraförsäkringen ska vara individuell

Varje kvinna ska själv äga rätten över sin egen kropp